Hoe verloopt de procedure echtscheiding?

Voordat je besluit om te gaan scheiden, is het belangrijk om precies te weten hoe een procedure tot echtscheiding verloopt. Tijdens een procedure tot echtscheiding worden alle essentiële aspecten van je leven na de echtscheiding geregeld, zoals:

 

 • Het verblijf van de minderjarige kinderen;
 • Het omgangsrecht met de minderjarige kinderen;
 • Het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen;
 • De te betalen onderhoudsgelden (alimentatie);
 • Het eigendomsrecht over de (gemeenschappelijke) goederen.

 

 

Het is een goed idee om je te laten informeren of laten bijstaan door een advocaat, die gespecialiseerd is in echtscheidingen. Deze advocaat zorgt ervoor dat je de best mogelijke regeling na de echtscheidingsprocedure krijgt.

 

Heb je enkele vragen over de echtscheidingsprocedure of over het scheiden zelf? Contacteer dan ons team van gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten en stuur een e-mail naar info@bannister.be. Je kunt ook bellen via het telefoonnummer 03/369.28.00.

De twee vormen van echtscheiding in het Belgische recht

 

De Belgische wet kent twee vormen van echtscheiding:

 

 • De echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT): tijdens deze procedure zul je samen met je echtgenoot tot een regeling moeten komen;

 

 • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO): tijdens deze procedure zal de familierechtbank de echtscheiding regelen.

 

Beide procedures zijn fundamenteel verschillend. Het is dan ook zeer belangrijk om voor één van de vormen te kiezen. Hieronder bespreken we beide procedures nog eens afzonderlijk.

Procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming

Het principe: de echtgenoten nemen samen een besluit

 

De eerste procedure is de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). In deze procedure wordt de mogelijkheid voorzien om zelf de belangrijkste knopen door te hakken.

 

Als je een goede verstandhouding met je echtgenoot hebt en jullie allebei willen scheiden, dan is dit de beste oplossing.

 

Om een EOT-procedure te doorlopen zul je samen met je partner een schriftelijke overeenkomst moeten opstellen waarin je volgende zaken regelt:

 

 • De verblijfplaats van beide echtgenoten;
 • Het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen;
 • Het beheer van de goederen van de minderjarige kinderen;
 • De bijdrage van beide ouders in het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van de minderjarige kinderen;
 • De onderhoudsbijdrage (ook wel alimentatie genoemd).

De moeilijkheden

 

In een EOT-overeenkomst worden de belangrijkste aspecten van het leven na de echtscheiding geregeld. Het is niet eenvoudig om al deze zaken zomaar onderling te regelen, zeker als je niet vertrouwd bent met al deze familierechtelijke termen.

 

Daar komt nog eens bij dat je het beste op voorhand een boedelbeschrijving opmaakt van alle (gemeenschappelijke) goederen.

 

De ervaring leert dat de bijstand van een advocaat, die gespecialiseerd is in echtscheidingen, bij een EOT geen overbodige luxe is. Door een (vertrouwelijk) advies in te winnen, zorg je ervoor dat je niets over het hoofd ziet en je vlot tot een duurzame regeling komt. De gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten van Bannister ontwikkelden zelfs interne procedures om EOT-echtscheidingen en de -procedure zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk af te handelen.

 

Wat als er toch discussie ontstaat?

 

Ook tijdens EOT-procedures ontstaan geregeld discussies tussen de scheidende echtgenoten. Veelal gaat het dan om de minderjarige kinderen of om waardevolle eigendommen.

 

Bij dergelijke discussies hoef je niet direct de handdoek in de ring te gooien en naar de familierechtbank te gaan. Er zijn nog andere oplossingen.

 

Bemiddeling

 

Bemiddeling is een manier om conflicten op te lossen waarbij een neutrale persoon (de bemiddelaar) met beide echtgenoten om de tafel gaat zitten en helpt om een oplossing te zoeken.

 

De aanwezigheid van een professionele derde persoon kan de plooien gladstrijken en vaak resulteert dit in duurzame overeenkomsten. Bemiddeling heeft de laatste jaren dan ook sterk aan populariteit gewonnen.

 

In het team van echtscheidingsadvocaten van Bannister zitten ook ervaren bemiddelaars, die geregeld EOT-overeenkomsten faciliteren.

 

Onderhandelingen

 

Een andere manier om tot een oplossing te komen, is het laten voeren van onderhandelingen. Beide echtgenoten schakelen in dat geval een advocaat in, die onderling onderhandelen om tot een overeenkomst te komen waarmee hun beide cliënten tevreden zijn.

Echtscheiding advocaat Antwerpen

De stappen in de EOT-procedure

1. Je gaat er beiden mee akkoord dat een echtscheiding de beste oplossing is;

 

2. Je zoekt samen naar een duurzame regeling voor het leven na de echtscheiding met bijzondere aandacht voor de minderjarige kinderen en de (gemeenschappelijke) goederen;

 

3. Je stelt gezamenlijk een EOT-overeenkomst op;

 

4. Indien nodig, consulteer je een notaris;

 

5. Je stelt een verzoekschrift tot echtscheiding op;

 

6. Je voegt alle benodigde bijlagen aan het verzoekschrift toe (de EOT-overeenkomst, de boedelbeschrijving, de geboorteaktes van beide echtgenoten en de kinderen, de bewijzen van nationaliteit, …)

 

 

7. Je dient het verzoekschrift bij de griffie van de familierechtbank in;

8. Het verzoekschrift wordt bij het openbaar ministerie bezorgd;

 

9. Maximaal één maand na het indienen van het verzoekschrift zal er een zitting voor de familierechtbank plaatsvinden;

 

10. Het openbaar ministerie brengt een advies uit;

 

11. De rechter kan enkele aanpassingen in het belang van de minderjarige kinderen voorstellen;

 

12. De rechter homologeert (in mensentaal: bevestigt) de EOT-overeenkomst;

 

13. Als de overeenkomst – door onvoorziene omstandigheden – aangepast zal moeten worden, zul je opnieuw naar de rechtbank moeten.

 

Ook in de procedure echtscheiding door onderlinge overeenstemming (EOT) zijn er enkele procedurele moeilijkheden.

 

Een advocaat, gespecialiseerd in echtscheidingen, kan je tijdens deze procedure bijstaan en ervoor zorgen dat deze procedure vlot verloopt. Contacteer één van onze specialisten en stuur een e-mail naar info@bannister.be. We zijn ook telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 03/369.28.00.

Procedure tot echtscheiding door onherstelbare ontwrichting

Het principe: de rechtbank beslist

 

Helaas is het niet altijd mogelijk om samen tot een overeenkomst te komen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer slechts één van de twee echtgenoten wil scheiden.

 

In die gevallen voorziet de wet in een andere procedure echtscheiding: de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO).

 

De EOO-procedure is grotendeels hetzelfde als een normale burgerlijke procedure voor de rechtbank. Het komt erop neer dat je aan de rechter zal moeten bewijzen dat je huwelijk niet meer werkt, je zult moeten aantonen dat er sprake is van een ‘onherstelbare ontwrichting’.

 

Het is dan absoluut essentieel om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen om je rechten tijdens een EOO-procedure te verdedigen.

 

Hoe bewijs je onherstelbare ontwrichting?

 

De rechtbank zal in volgende gevallen de echtscheiding uitspreken:

 

 • Beide echtgenoten vragen de echtscheiding aan en herhalen deze wens na 3 maanden nog eens;

 

 • Beide echtgenoten vragen de echtscheiding aan en bewijzen dat ze reeds 6 maanden op een verschillend adres wonen;

 

 • Eén van de echtgenoten vraagt de echtscheiding aan en bewijst dat hij of zij reeds 1 jaar op een ander adres woont.

 

Er zijn nog enkele andere uitzonderingen op deze termijnen. Er bestaat ook nog een mogelijkheid om tijdelijke maatregelen af te dwingen terwijl deze termijnen nog lopen. Deze zaken dien je te bespreken met je advocaat.

De stappen in de EOO-procedure

 

 • Je neemt samen of alleen de beslissing om te gaan scheiden en er is geen gezamenlijke overeenkomst mogelijk;

 

 

 • Je voegt alle benodigde bijlagen bij het verzoekschrift;

 

 • Het verzoekschrift wordt bij de griffie van de familierechtbank ingediend;

 

 • De partijen wisselen desgevallend conclusies uit waarin zij hun argumentatie omtrent alle aspecten van de echtscheiding uiteenzetten;

 

 • Er vinden pleidooien plaats;

 

 • Indien aan de termijnen is voldaan (3 maanden – 6 maanden – 1 jaar) spreekt de rechter de echtscheiding uit;

 

 • Tussenkomst van de notaris voor de regeling omtrent de goederen.

 

 

Betrokken in een procedure echtscheiding?

Neem een gespecialiseerde advocaat in de arm. Bij Bannister kun je terecht voor kwaliteitsvol juridisch advies, bemiddeling of verdediging door een advocaat, die fulltime bezig is met echtscheidingen. Het is onze specialiteit.

 

Onze bijstand begint steeds met een goed gesprek, waarin we alles samen met jou op een rijtje zetten. We bespreken onmiddellijk alle mogelijkheden en geven je perspectief op een duurzame oplossing waarin jouw wensen centraal staan.

 

Contacteer ons gespecialiseerde team via e-mail info@bannister.be. We zijn ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 03/369.28.00. Wij reageren zo snel mogelijk en helpen je dan graag verder

Heeft u nood aan een echtscheidingsadvocaat?

Wij staan u met raad en daad bij in al uw vragen omtrent echtscheiding of relatiebreuk.