Onderhoudsuitkering na echtscheiding: wanneer bent u niet langer verplicht om alimentatie te betalen aan uw ex-echtgenoot?

De onderhoudsuitkering na echtscheiding, of in de volksmond vaker ‘alimentatie’ genoemd, is een vaak voorkomend twistpunt wanneer twee echtgenoten wensen te scheiden. Het al dan niet toekennen van alimentatie aan één van de ex-echtgenoten zal voornamelijk afhangen van het verschil in persoonlijke inkomsten tussen de ex-echtgenoten. Het doel van deze alimentatie is immers om de mogelijke economische terugval van één van partners op te vangen als gevolg van de echtscheiding.

Indien u als ex-echtgenoot alimentatie moet betalen, is de algemene regel dat u dit maximum voor een periode gelijk aan de duurtijd van het huwelijk verschuldigd kan zijn. Wij, bij Bannister Advocaten, lichten graag de verschillende wijzen toe waarop de verplichting tot betalen van alimentatie uitdooft. Een arrest van het Hof van Cassatie heeft immers recent de knoop doorgehakt over een belangrijk discussiepunt betreffende het al dan niet beëindigen van de verplichting tot betaling van alimentatie.

Redenen voor uitdoving

Ten eerste zijn er enkele algemene gronden waardoor de verplichting tot het betalen van alimentatie stopt: bij overlijden van één van de ex-echtgenoten en bij het verstrijken van de overeengekomen termijn.

Ten tweede kan de ex-echtgenoot die alimentatie ontvangt, zelfstandig afstand doen van zijn of haar vordering nadat het huwelijk is ontbonden. Deze beslissing is onherroepelijk, waarop de schuldeiser niet kan terugkomen.

Verder kan de rechter ook de onderhoudsuitkering afschaffen, verhogen of verminderen indien één van de ex-echtgenoten nieuwe elementen aanbrengt.

In de praktijk vaak voorkomend is het uitdoven van de plicht tot alimentatie, indien de uitkeringsgerechtigde een nieuw huwelijk of wettelijke samenwoning aangaat. In die hypothese eindigt de betaling van alimentatie in ieder geval definitief.

 Nieuwe feitelijke samenwoning van de uitkeringsgerechtigde

De voorbije jaren bestond er echter veel discussie of de plicht tot het betalen van alimentatie altijd kon stopgezet worden, indien de uitkeringsgerechtigde een feitelijk samenwoning aanging met een nieuwe partner als waren zij gehuwd.

Eén strekking was van oordeel dat de nieuwe feitelijke samenwoning de economische toestand van de uitkeringsgerechtigde moet verbeteren. Een tweede strekking verdedigde de stelling dat de loutere samenwoning voldoende is om de plicht tot alimentatie stop te zetten en dat er dus niet noodzakelijk een verbetering van de economische toestand moet voorliggen.

Een recent arrest van het Hof van Cassatie van 16 december 2021 gaf hier uitsluitsel over. Er werd beslist dat een rechter de onderhoudsverplichting in dit kader kan beëindigen en het niet moet aangetoond worden dat de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde is verbeterd.

Er bestaan met andere woorden verschillende manieren waarop de verplichting tot betalen van alimentatie kan uitdoven. Ook het recente standpunt van het Hof van Cassatie zorgt ervoor dat de mogelijkheden om uw alimentatieplicht te beëindigen, breder worden. Uiteraard zal het afwachten zijn hoe deze rechtspraak de praktijk zal beïnvloeden in de toekomst.

Wenst u hierover meer informatie? Neem dan gerust contact op met ons via info@bannister.be of via 03/369.28.00. Ons team staat steeds klaar om u verder te helpen.