De vaststelling van overspel door een gerechtsdeurwaarder: wat zijn de voordelen binnen een echtscheidingsprocedure?

Overspel is één van de veelvoorkomende redenen voor gehuwden om een echtscheidingsprocedure op te starten. Toch is overspel geen officiële grond meer tot echtscheiding sinds de wet van 27 april 2007. Er wordt enkel nagegaan of het huwelijk al dan niet onherstelbaar is ontwricht, dit wil zeggen dat iedere vorm van samenleven onmogelijk is geworden. Desondanks blijft het bewijs van overspel relevant aangezien er een belangrijk voordeel aan verbonden is in kader van de echtscheidingsprocedure.

Hoe kan u het overspel van uw huwelijkspartner bewijzen?

Veel gehuwden vermoeden het ontrouw van hun partner, maar dit is niet voldoende bewijs in een echtscheidingsprocedure. Toekomstige ex-echtgenoten zullen hun vermoedens moeten staven aan de hand van wettelijke bewijsmiddelen bijvoorbeeld e-mails, brieven, foto’s, sociale media enzovoort. Een andere mogelijkheid is de bijzondere procedure van betrapping via een gerechtsdeurwaarder op basis van art. 1016bis Gerechtelijk Wetboek. Voordat gehuwden een gerechtsdeurwaarder kunnen aanspreken voor een “betrapping”, moeten ze een machtiging te bekomen van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waar de vaststelling dient te gebeuren. Men kan het eenzijdig verzoekschrift zelf opstellen, het is echter aangewezen beroep te doen op een advocaat die u kan bijstaan tijdens de procedure. Vervolgens zal de gerechtsdeurwaarder in aanwezigheid van politie zich begeven naar de vermoedelijke plaats van ontrouw tussen 5 uur ’s morgens en 21 uur ’s avonds. Indien niemand de deur opent, heeft de gerechtsdeurwaarder de bevoegdheid om zichzelf toegang te verlenen tot de woning met behulp van een slotenmaker. Hier zal hij de nodige vaststellingen doen: het openen van de kasten, het nakijken van de aanwezigheid van iemand op het terras of onder het bed enzovoort.

Wat zijn de voordelen van een bewijs van overspel?

Overspel geeft net als mishandeling en andere geweldplegingen de eisende echtgenoot de mogelijkheid om sneller echt te scheiden.

De echtscheiding zal dan namelijk onmiddellijk uitgesproken worden op basis van art. 229 §1 BW. Indien een zware fout niet bewezen wordt, spreekt de rechter de echtscheiding uit op basis van art. 229 §2 of §3 BW. In geval van een gezamenlijke aanvraag kan dit pas wanneer partijen al langer dan 6 maanden een apart verblijf houden. Als dit niet het geval is, volgt er een nieuwe zitting op een datum die onmiddellijk volgt op het verstrijken van de termijn van 6 maanden of 3 maanden na de inleidingszitting. In geval van een eenzijdig verzoek geldt een termijn van 1 jaar feitelijke scheiding. Bij niet vervulling van deze termijn volgt een nieuwe zitting na het verstrijken van de termijn van één jaar of één jaar na de inleidingszitting.

Een tweede gevolg, vaak nog belangrijker is van financiële aard. Een overspelige echtgenoot kan namelijk geen onderhoudsbijdrage vorderen van de economisch sterkere echtgenoot dit vanaf de vaststelling van het overspel. Het kan dus van belang zijn om als economisch sterkere echtgenoot het overspel te bewijzen vóór de echtscheiding definitief is geworden.

Wat zijn de eventuele nadelen van een bewijs van overspel?

Toch zijn er ook een aantal nadelen verbonden aan het bewijs van overspel tijdens een echtscheidingsprocedure. Ten eerste is er een hoog kostenplaatje aan verbonden. U zal namelijk het ereloon van zowel de advocaat als de gerechtsdeurwaarder dienen te betalen. Bovendien zijn er ook gerechtskosten, voor de machtiging van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Ten tweede verleent de bijzondere procedure van betrapping via de gerechtsdeurwaarder u geen garantie op een bewijs van overspel. Het is namelijk mogelijk dat de gerechtsdeurwaarder het overspel niet kan vaststellen aangezien hij zich op de verkeerde locatie bevindt of omdat hij te laat is. In principe is dan een tweede vaststelling op grond van dezelfde machtiging toegelaten, maar dan hebt u het verrassingselement reeds uitgespeeld.

Indien u nog verdere vragen heeft in verband met uw echtscheiding, aarzel dan niet om contact op te nemen of een bericht achter te laten op onze website. Onze advocaten zullen u met hun deskundigheid genuanceerd en duidelijk adviseren.